add_action( 'after_setup_theme', 'woocommerce_support' ); function woocommerce_support() { add_theme_support( 'woocommerce' ); } سایت پرنس دیتا | آموزش علم موفقیت - Part 3

باورهای مخرب درمورد پول ۲

سایت پرنس دیتا

گاهی ممکن است دیدگاه‌ها و باورهای اشتباهی از ثروتمند شدن داشته باشید که مدام شما را از ثروت دور و دورتر کند . زیرا هر فکر و باوری که شما دارید ارتعاش خاصی را به کائنات ارسال می کند که دقیقا همان فکر و یا همان باور در جهان هستی …

ادامه نوشته »

باورهای مخرب درمورد پول ۱

جهت افکار شما تعیین می کند که شما پول را دفع می کنید یا باعث جذب آن به زندگی خود می شوید . اگر می خواهید جاذب پول باشید ، نخست باید نگرش خود را نسبت به پول تغییر دهید . مردم اغلب فکر می کنند که اگر پول فراوانی …

ادامه نوشته »

پاک سازی باورهای مخرب

همان طور که در بحث نظام باورها اشاره شد ، زندگی انسان ها حاصل افکار روزانه ی آن هاست .اندیشه های که به ذهن شما می رسد از نظام باورهایتان دستور می گیرد . شما هر آنچه را که باور کنید به وقوع می پیوندد و خلق می شود ، …

ادامه نوشته »

کشف باورهای مخرب

سایت پرنس دیتا

در ضمیر ناخودآگاهتان باورهای شما بایگانی شده و نظام باورها را می سازد . هر فکری که به ذهن شما می رسد از یک باور منشا می گیرید . افکار منفی ناشی از باورهای منفی هستند و افکار مثبت برخاسته از باورهای مثبت می باشند . برای این که بتوانید …

ادامه نوشته »

نظام باورها

هر چیزی که در زندگی خود به دست می آورید ، چه خوب باشد چه بد ، به دلیل باورهای درونی شماست . قانون باورها بر کل جهان حکم رانی می کند . در واقع اندیشه های شما از نظام باورهایتان دستور می گیرد . هر آن چه را که …

ادامه نوشته »

مراقبه ی سکوت

سایت پرنس دیتا

اقتدار سکوت سکوت ساده ترین و آسان ترین کاری است که در نتیجه ی آن ذهن انسان به قدرت عظیمی دست پیدا می کند . در درون شما آرامشی وجود دارد که همه ی قدرت های درونتان در آن ماوا می گیرد . وقتی سکوت می کنید ، در واقع …

ادامه نوشته »

قانون بخشش پول

سایت پرنس دیتا

ما انسان ها مدام آرزوهایمان را از خداوند مهربان درخواست می کنیم ، به خداوند می گوییم که تمایل داریم او برایمان چه کار کند و چه نعمت هایی را به ما بدهد ، در حالی که ما خود چیزی را نمی بخشیم . اگر می خواهیم که راه را …

ادامه نوشته »